در حال بارگذاری

فعالیت های مرکز در سه حیطه: اموزشی و مشاوره و روان درمانی و پژوهش می باشد.در مرکز مشاوره زندگی عاقلانه به تفصیل به این مطالب پرداخته می شود.

1- حیطه پژوهشی : با سازمانها و ارگانهاییکه طرحهای پژوهشی، که نیاز به اجرای پژوهش های روانشناختی در آن فضاها دارد، همکاری می کنیم و همین طور فعالیتهای پژوهشی در مرکز،تحت نظر تیم پژوهشی اجرا می کنیم؛ که این تیمها روی موضوعاتی که داخل و بیرون مرکز در خصوص ارتباط با مراجعانی که به مرکز مراجعه می کنند؛ پروژههای پژوهشی را اجرا می کنیم.

2- در زمینه مشاوره و روان درمانی:
با دو رویکرد عمده ی روانکاوی و غیر روانکاوی، که شامل رویکرودهای  شناخت درمانی CBT و رویکردهای وجودی و انسانگرا، فعالیتهایی را در مرکز اجرا می کنیم؛  و در زمینه های ازدواج، خانواده و کودک و نوجوان ،طلاق ، زوج درمانی ، شخصیتی ، بالینی ، اضطراب ، وسواس ، اعتماد به نفس و ارتباط بین فردی خدماتی را ارائه می دهیم.
همچنین در زمینه شغلی و هدایت تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی و انتخاب رشته خدماتی را ارائه می دهیم.

3- در زمینه آموزش:
آموزشهای مختلفی در زمینه ازدواج و خانواده، کودک و نوجوان، شغلی و سازمانی، و در زمینه شخصیتی کارگاههای اموزشی برگزار می کنیم ( تمام موارد لیست کاملی دارد که ضمیمه شده)

copy right