در حال بارگذاری

اولین و مهمترین هدف؛ ارتقای سلامت در جامعه است، سلامت روانشناختی که مبنایی برای سلامت جسمی هم هست و ما معتقد هستیم که اگر به لحاظ روانشناختی سالم هستید، پس شما از لحاظ جسمی نیز دارای سلامتی هستید؛

برای رسیدن به این سلامت روانشناختی نیاز است که با توجه به محدودیتی که در زندگی انسانی وجود داشته،  باید آن محدودیتها را بشناسیم، و با کمک روانشناسان، این محدودیتهایی که در زندگی افراد و مشکلاتی که در زندگی افراد به وجود آمده بتوانند رفع کنند، تا بتوانند زندگی ای را که میل و خواسته و هدف خودشان هست بسازند؛ و در نتیجه زندگی آرمانی خود را داشته باشند.بسیاری از افراد به شکلی زندگی می کنندکه هیچ وقت انتخاب خودشان نبوده، اما ما به آنها کمک می کنیم زندگی ای را انتخاب کنند و بسازند که انتخاب خودشون هست؛ و این لازمه این امرآناست که به ناخوداگاه خود آگاه شوند؛ و از تاثیر ناخوداگاه بر زندگی خود بکاهند، و انتخابهای بعدی خودشان را براساس میل و نیازهای سالم خودشان بسازند؛ تا اینکه افراد به جای اینکه به شکلی زندگی کنند که تحت اجبارهای درونی و بیرونی قرار بگیرند،ر براساس انتخابهای شخصی و آگاهانه خودشان انتخاب کنند.

copy right