در حال بارگذاری

تخصص ایشان در زمینه روانشناسی بالینی و روان درمانگر تحلیلی می باشند که برای اطلاعات تکمیلی می توانید معرفی بیشتر را کلیک کنید

دانشجوی دکترای روانشناسی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس و رواندمرانگر تحلیلی
مشاور خانواده و ازدواج
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
عضو کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان قم
مدرس دوره های مهارت های زندگی و فرزند پروری
مدرک دوره های پیش گیری اولیه از اعتیاد

پاسخ دهید

copy right