در حال بارگذاری

حال کودک درونت را خوب کن تا حال ات خوب شود.


زمانی که به کودک درونت توجه می کنی, او را خوشحال میکنی و برایش کاری انجام می دهی او نیز متوجه می شود که برایت مهم است و می تواند به تو!! تکیه کند,
✔پس اگر می خواهی حالت خوب باشد و شادی را با تمام وجود تجربه کنی, حال کودک درونت را خوب کن.
اما اگر می خواهی کودک درونت را پیدا کنی, باید به خودت فرصت بدهی تا بتوانی این کودک را ببینی, دستش را بگیری و پشتیبانش باشی و وقتی این اتفاق رخ دهد, حال تو نیز خوب می شود.
خودآشنایی راه رسیدن به کودک درون و کمک کردن به حال خوب اوست.❗❗

پاسخ دهید

copy right