در حال بارگذاری

خلاصه آخرین سمینارها

متن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارهامتن آخرین سمینارها

برچسب

سمینار رایگان طرحواره درمانی

مدرس: استاد سید مهدی طباطبائی فر

زمان: چهارشنبه 23 مرداد ساعت 19

شنبه های مشاوره ای

موضوع این هفته: " کنترل و مدیریت خشم"

سمینار نوجوان فنی

ویژه والدین و فرزندان رده سنی 9 الی 5 سال
مدرس: خانم فردوس محمدی

کافه خوشبختی

با حضور دکتر سید کمال الدین طباطبائی

مشاوره های ازدواجی

مدرس: دکتر سید کمال الدین طباطبائی

سمینار تندخوانی

مدرس: استاد ابوذر محبی نیا

copy right