در حال بارگذاری

4 نکته در برخورد با خشم

برای تجربه و رویارویی با خشم باید به چهار نکته دقت کرد⁣
1. خشم بد نیست; بلکه ابزار و انرژی هست برای مراقبت از حریم, خواسته ها و نیازهایمان⁣
2. خشم را بدن خود پیدا کنید و نترسید برای ابرازش
3. حالا متناسب با احساسی که دارید باید خشم را تبدیل به کلمه کنید, اینکه: من عصبانی هستم, ناراحت شدم و...⁣
4. و در نهایت به جای پرخاش و سرکوب, خواسته هایتان را بیان کنید
و در این صورت است که خشم می تواند از تو مراقبت کند

پاسخ دهید

copy right