در حال بارگذاری

چه کسی ماشین زندگی تو را می راند؟

قطعا تنها کسی که مسئول ‌‌زندگی توست خودت هستی!!
 پَس زمانی که به  شکست یا چالشی برمی خوری، به جای  سرزنش کردن کودک درون، با یادگیری مهارت های و روش اداره ی زندگی، مسئولیت تمام  اتفاق ها را به عهده بگیرید تا باعث یک  شادی درونی شوید

پاسخ دهید

copy right