در حال بارگذاری

قرار نیست دیگران شما را ارزشمند کنند!


این را بدان که تو ذاتا ارزشمندی و تایید کردن یا نکردن دیگران به هیچ عنوان روی  ارزشمندی ذاتی شما تاثیری ندارد،

 به شرط اینکه حس ارزشمندی از درون به شما منتقل شود.

و این ارزشمندی و  اعتمادبه نفس باعث دائمی شدن حال خوبتان می شود

پاسخ دهید

copy right