در حال بارگذاری

چرا در ارتباط با دیگران به جای نزدیک شدن فاصله می گیریم؟

یکی از مهم ترین علت های این فاصله ٬ فرار از موقعیت هایی است که احساس می کنیم از پس آن بر نمی آییم.
چون کارهایی را که باید به موقع انجام دهیم را انجام نمی دهیم و یا از حرف هایی که باید بزنیم #اجتناب می کنیم.

اما با چهار نکته می توانیم از این فرار و فاصله جلو گیری کنیم:
اولین نکته آسیب پذیر بودن ماست؛ چون عادت کردیم زود کوتاه بیایم و نادیده بگیریم.
دوم: مهارت هایی است که لازم است برای بیان احساسات و افکارمان بدست بیاوریم.
سوم: از این مهارت استفاده کنیم و منفعل نباشیم.
و در نهایت برای رسیدن به این مهارت ها باید آموزش ببینیم و پذیرش این را داشته باشیم که این رشد نیاز به گذرزمان دارد. 
ما در # طول زمان می توانیم رشد و پیشرفت کنیم و با نگرش و آموزش های جدید کم کم در روابط مان اثر گذار شویم.

و این یعنی موفقیت در روابط 

پاسخ دهید

copy right